Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 534 cilvēki
Vecākas aptaujas

SIA “Liepājas tramvajs” noslēdzis līgumu par būvdarbiem ar SIA “RĪGAS TILTI”

01.09.2017

SIA “Liepājas tramvajs” noslēdzis līgumu ar SIA “RĪGAS TILTI” par projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” realizāciju, kas paredz Tramvaja tilta un Lielās ielas renovāciju.

 

 Līgums tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros.

 

Līguma summa ir EUR 5 173 139,62 (pieci miljoni viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro un 62 centi) un PVN 21% EUR 1 086 359,32 (viens miljons astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 32 centi), kopā EUR 6 259 498,94 (seši miljoni divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un 94 centi).

 

Būvdarbus jāpabeidz 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas SIA “RĪGAS TILTI” rīcībā. Darba, materiālu un iekārtu kvalitātei noteikts garantijas laiks 5 (pieci) gadi.

 

Jau iepriekš ziņojām, ka SIA “Liepājas tramvajs” Iepirkuma komisija veica iesniegto piedāvājumu , kas atbilst visām Nolikuma prasībām, atkārtotu vērtēšanu, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam.

 

Piedāvājuma vērtējuma kopsavilkums:

Katram no Pretendentiem Komisija ir piešķīrusi sekojošu vidējo galīgo vērtējumu:

AS “A.C.B.” – 90,00 punkti

SIA “RĪGAS TILTI” – 93,02 punkti

Personu apvienība “LNK, Monum” – 80,16 punkti

 

Iepirkumu komisija apliecina, ka SIA “RĪGAS TILTI” piedāvājums ir rūpīgi, precīzi un detalizēti izstrādāts konkrētajam nolikumā norādītajam objektam, kas liecina par Pretendenta organizētību un atbildību. Piedāvājumā iekļautā informācija ir detalizēta, strukturēta un savstarpēji saskaņota. Piedāvājuma apraksts ļauj secināt par būvuzņēmēja izpratni, sagatavotību un spējām pienācīgi vadīt būvdarbus, ievērojot  Pasūtītāja un sabiedrības intereses. Piedāvājuma cena atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām.

 

 

 

atpakaļ