Aptauja

Vai atbalstāt Pilsētnieka bankas karti norēķiniem par braucienu sabiedriskajā transportā

  • Kopā nobalsojuši 155 cilvēki
Vecākas aptaujas

15.03.2017.

 

SIA "Liepājas tramvajs" izsludina atklātu konkursu "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT 2017/2).

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst. 11:00

 

 Būvprojekts

 

 Nolikums

 

 Pielikums

 

 Pielikums Nr.8

 
 Pielikums Nr.9

 


03.02.2017.

 

Ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja Skaidrojumu par grozījumu veikšanu iepirkumu dokumentācijā (apstiprināts un publicēts www.iub.gov.lv 17.11.2016.) un pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 55.panta otro daļu, Iepirkuma komisijas 01.02.2017.pieņēmusi lēmumu pārtraukt atklāta konkursa „Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā” (Nr. LT/2017/1) procedūru.

 

Pārtraukšanas iemesls 

 

Pēc saņemtajiem ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saņemti gan attiecībā uz konkursa nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, gan par tehnisko dokumentāciju, Komisija konstatēja, ka iepirkuma dokumentācija veicami būtiski grozījumi, attiecīgi precizējot gan noteiktās kvalifikācijas prasības, gan tehniskās specifikācijas prasības.

 


 

24.01.2017.

 

"Atklāta konkursa ietveros tiek noteikta papildu ieinteresēto personu sanāksme 2017.gada 31.janvārī plkst.13:00 SIA "Liepājas tramvajs administrācijas ēkā Rīgas ielā 54a, Liepājā""

 


24.01.2017.

 

"Skaidrojumi par atklāta konkursa dokumentiem un 17.01.2017.ieinteresēto personu sanāksmes protokols"

 

 Skaidrojumi

 

 Protokols


05.01.2017.

 
SIA "Liepājas tramvajs" izsludina atklātu konkursu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT/2017/1).
 
Ieinteresēto personu sanāksme: 2017.gada 17.janvārī plkst.13:00 SIA "Liepājas tramvajs" administrācijas ēkā Rīgas ielā 54a, Liepājā
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 20.februārim plkst.10:00
 
 Nolikums
 
 Būvprojekts
 
 Pielikums Nr.7
 
 Pielikums Nr.8
 
 Pielikums Nr.9
 
 Konkursa dokumentiem pievienotā būvprojekta sastāvā esošais Darbu organizēšanas projekts
 
 

28.06.2016.

SIA „Liepājas Tramvajs” Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par cenu aptaujas "Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana projektam "Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras (sliežu transporta) attīstīšana Liepājā""  ar iepirkuma identifikācijas Nr. LT/2016/KF/1, rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Ardenis (Reģ.Nr. 40103441890) ar zemāko cenu 8000.00 EUR, neskaitot PVN. 

 


SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju ar iepirkuma identifikācijas Nr. LT/2016/KF/1 “Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras (sliežu transporta) attīstīšana Liepājā””.

 

Projektam paredzēts piesaistīt finansējumu no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)".

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2016.gada 17.jūnija plkst. 13.00.

 

Pielikumā – Iepirkuma noteikumi, Tehniskā specifikācija, Līguma projekts.

 

Pasūtītāja pārstāvis ir SIA „Liepājas tramvajs” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālr.63424536, e-pasts aigars.rauda@ltramvajs.lv; ltramvajs@ltramvajs.lv

 

 Pielikums


12.06.2015.

ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF) rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Rīgas tilti” (40003033272) par līgumcenu bez finanšu rezerves EUR 3542090,12, neskaitot PVN.

 

 Ziņojums


 

06.09.2015.

Pamatojoties uz 2015.gada 29. maija iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, līguma slēgšanas tiesības cenu aptaujā „Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību” (identifikācijas Nr. LT/2015/2/ERAF ) saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros (ID. Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002) objektos „Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas ielā 58, Rīgas ielā 54a” un  „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” piešķirtas SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”, kura piedāvājums atbilstoši cenu aptaujas noteikumiem ir ar zemāko cenu, t.i. par summu EUR 26 250.00 (divdesmit seši tūkstoši divi simti piecdesmit euro), neskaitot PVN.


28.05.2015.

 

CENU APTAUJAS

 „Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros 3.darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritatē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas”

(identifikācijas Nr. LT/2015/2/ERAF)

 

Nolikuma skaidrojumi Nr.1


 

14.05.2015.
 
SIA “Liepājas tramvajs” izsludina cenu aptauju ar identifikācijas Nr. LT /2015/2/ERAF „Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros 3.darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritatē „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas”” saskaņā ar Darba uzdevumu.
 
Inženiera funkciju veikšana jānodrošina objektos:

 

„Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905.gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a.” 

            „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai”.

 

Pretendentam izvirzītie  nosacījumi:

-          Pretendentam un speciālistiem nepieciešama pieredze iepriekšēo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) pēc darbu veida un apjoma līdzīgu projektu Inženiera funkciju un būvuzraudzības veikšanā;

-          Pretendentam jānodrošina Darba uzdevumā minēto darbu veikšanai nepieciešamo sertificēto speciālistu piesaiste;

-          Izpildītājs veic „Inženiera” funkcijas saskaņā ar FIDC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem,citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un Darba uzdevumu.

 

-           Piedāvājumi jāiesniedz piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.05.2015;

-           Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā abu objektu kopējā cena.

 

Ar detalizētiem tehnisko projektu risinājumiem var iepazīties SIA „Liepājas tramvajs” birojā: Liepājā, Rīgas ielā 54a.

 

Iesniedzot piedāvājumu, lūdzam norādīt un pievienot sekojošus dokumentus:

1.      Finanšu piedāvājumu, norādot cenu katram objektam;

2.      Speciālistu sarakstu un  speciālistu sertifikātu kopijas;

3.      Pretendenta un piesaistīto speciālistu iepriekšējo pieredzi pēc darbu veida un apjoma līdzīgos projektos (skat. Pielikumu - Forma1).

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2015.gada 29.maijam plkst.14.00 nosūtot to pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA „Liepājas tramvajs” birojā: Liepājā, Rīgas ielā 54a.

            Pasūtītāja pārstāvis ir SIA „Liepājas tramvajs” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālr. 63407264, e-pasts aigars.rauda@ltramvajs.lv

 

Pielikumi 1      Pielikumi 2       Pielikumi 3

 

 


 

22.04.2015.
 

ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF) rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Rīgas tilti” (40003033272) par līgumcenu bez finanšu rezerves EUR 3542090,12, neskaitot PVN.

 

Ziņojums

 


 

26.03.2015.
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 
Nolikuma skaidrojumi Nr.7
 

 

23.03.2015.
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 

Informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

 


23.03. 2015.
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 
Nolikuma skaidrojumi Nr.5
 

 

17.03.2015
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 
Nolikuma skaidrojumi Nr.4
 
 

 

13.03.2015
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 
Nolikuma skaidrojumi Nr.3
 

 

03.03.2015.
 
ATKLĀTĀ KONKURSA „Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (ID Nr. LT/2015/1/ERAF)
 

Nolikuma skaidrojumi Nr.2

 


 

26.02.2015.
 

ATKLĀTĀ KONKURSA Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā(ID Nr. LT/2015/1/ERAF)

 

Nolikuma skaidrojumi un grozījumi Nr.1

 


 

23.01.2015.
 

Tramvaja līnijas posma „Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai” renovācija Liepājā” (LT/2015/1/ERAF)

 

Būvobjekta apskate 2015.gada 10.februāris plkst.11:00 (Tikšanās vieta Rīgas 54a, Liepāja)

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.gada 16.marts.plkst.11:00 (atvēršanas sanāksme Rīgas 54a, Liepāja)

 

   Nolikums

 

 Tehniskais projekts

  1.sejums   2.sejums   3.sejums   4.sejums
  5.sejums   6.sejums   7.sejums   8.sejums
  9.sejums

 

 


 

 
16.12.2014.
 

Līguma slēgšanas tiesības cenu aptaujā „Par Inženiera funkciju veikšanu saskaņā ar FIDIC „Celtniecības līguma noteikumi celtniecības un inženierdarbiem, ko veic ģenerāluzņēmējs (Pirmais izdevums 1999. gads)” un būvuzraudzību” (identifikācijas Nr. LT/2014/3) saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros (ID. Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002) objektā „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai” tiek piešķirtas SIA “DB Projekts”par līgumcenu 23 499.00 EUR, neskaitot PVN.


17.10.2014.


Līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa "Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā" (LT/2014/2/ERAF) rezultātā 1.iepirkuma daļā  "Esošās tramvaja līnijas renovācija saskaņā ar tehnisko projektu "Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai" tiek piešķirtas AS "A.C.B." par līguma cenu EUR 2 083 122.78, neskaitot PVN.


09.07.2014.  Atklāta konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” ziņojums

 


03.06.2014.

 

SIA „Liepājas tramvajs” Iepirkuma komisija sniedz šādu skaidrojumu par atklāta konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2) nolikuma 4.1.15.punkta otrajā teikumā noteikto "Galvenajiem speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, ir jāpievieno Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdota profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai sertifikāts, vai arī cits dokuments, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām".

 

 Skaidrojam, ka nolikumā noteikts, ka pretendents var pievienot gan Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, gan arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Komisija neizslēdz, ka konkrētais dokuments varētu būt arī paša pretendenta izdots apliecinājums. Jebkuriem iesniegtajiem dokumentiem ne tikai deklaratīvi, bet arī pēc būtības jāapliecina, jāpamato kvalifikācijas atbilstība, lai komisija varētu novērtēt pretendenta nominēto speciālistu kvalifikācijas atbilstību.

 


 

 30.05.2014.

 

SIA „Liepājas tramvajs” Iepirkuma komisija sniedz šādu skaidrojumu par atklāta konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2) darbu daudzuma sarakstu:

 

Atklāta konkursa projekta „Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai”, darbu daudzumu sarakstos 1-1, 1-2 un 1-3 pie analogām pozīcijām ir norādītas gan mērvienība „kpl”, gan apjomi „1”.  Darbu daudzumu sarakstā  1-4  pozīcijā Nr.25 „Palīgmateriāli”  analogi norādāms 1 kpl. un pozīcijā Nr.26 „Montāža”  analogi norādāms 1 kpl.


 

 

12.05.2014.grozījumi konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2) nolikumā un 12.05.2014.un 14.05.2014.komisijas apstiprinātie skaidrojumi par konkursa „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2) nolikumu


 

24.04.2014. Grozījumi konkursa  „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2/ERAF) nolikumā


 

07.04.2014.

SIA “Liepājas tramvajs”  izsludina atklātu konkursu  „Tramvaja līnijas posmu renovācija Liepājā” (LT 2014/2/ERAF), kas tiek realizēts projekta „Jaunas tramvaja līnijas izbūve un esošo sliežu posmu rekonstrukcija Liepājā”  (ID. Nr. 3DP/3.2.1.5.0/10/IPIA/SM/002) ietvaros.

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/355798

 

  Nolikums

Rigas iela_1.karta_PDF_Pasutitajam_01.04.2014
  1.sejums_VD   2.sejums_GP,TS   3.sejums_SC   4.sejums_TKT
  5.sejums_DZK,BK-1   6.sejums_ELT   7.sejums_UKT,LKT,DT   8.sejums_DOP
  9.sejums_BA      
Brivibas iela_PDF_Pasutitajam_01.04.2014
  1.sejums_VD   2.sejums_GP,TS   3.sejums_SC   4.sejums_TKT