Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

Informācija par tramvajos veikto videonovērošanu

 
Pārzinis veiktajai videonovērošanai ir SIA “Liepājas tramvajs”
Adrese: Rīgas iela 54a, Liepāja, LV-3401, tālrunis: +371 63424546, E-pasts: ltramvajs@ltramvajs.lv
 
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  tālrunis 28664223, e-pasts: info@fpdd.lv.
 
Videonovērošanas veiktais personas datu apstrādes mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, īpašuma aizsardzībai, SIA “Liepājas tramvajs” un pasažieru tiesisko interešu aizsardzībai.
 
Šīs datu apstrādes ietvaros tiks veikta videonovērošana un fiksēts Jūsu videoattēls un veiktās darbības tajā. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai un juridisku pienākumu izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunkts). SIA “Liepājas tramvajs” leģitīmā interese ir skaidrojama ar īpašuma aizsardzību, kā arī visu pasažieru drošību sabiedriskajā transportā.
 
Personas datu iespējamie saņēmēji – SIA “Liepājs tramvajs” pilnvarotās personas, kurām ir piešķirtas tiesības piekļūt videonovērošanas sistēmai, valde un nepieciešamības gadījumā tiesībsargājošās iestādes.
 
Videonovērošanas ierakstu saglabāšanas termiņš ir ne ilgāks par 14 dienām.
 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.