Aptauja

Iespēja izteikt viedokli par apmierinātību ar tramvaja pakalpojumiem

  • Kopā nobalsojuši 45 cilvēki
Vecākas aptaujas

SIA „LIEPĀJAS TRAMVAJS”

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1.Šī privātuma politika nosaka SIA “Liepājas tramvajs”, adrese Rīgas iela 54A, Liepājā, LV-3401, personas datu aizsardzībā piemērojamos  pamatprincipus, kurus SIA “Liepājas tramvajs” (turpmāk- LT) piemēro, veicot personas datu apstrādi.

 

2.Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.

 

3.Personas datu apstrādi LT veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. LT personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.

 

4.LT īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

 

5.LT apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku un sadarbības partneru personas datus. Sabiedriskā transporta izmantotāju personas dati netiek apstrādāti, jo biļešu tirdzniecību nodrošina Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”.

 

6.Datu subjektam LT nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. LT nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.

 

7.Jums ir tiesības pieprasīt LT piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

 

8.LT nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.

 

9.Gadījumā, ja LT Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad LT ir pārliecinājusies, ka  apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp LT noteiktajām drošības prasībām.

 

10.Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar SIA “Liepājas tramvajs” pa tālruni: 63424536 vai e-pastu: ltramvajs@ltramvajs.lv. LT ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un LT sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs šādu pārliecību varētu gūt.